Försäkringskassan går samman med forskare om ryggbesvär

Sara Jansson, försäkringskassehandläggare, värnar om de demokratiska aspekterna i ett projekt för patienter med ryggproblem.

Sara Jansson, är personlig handläggare på Försäkringskassan. Sedan omkring ett år tillbaka arbetar hon även på deltid vid MORSE, ett forskningscentrum vid Lunds universitet inom rörelseorganens sjukdomar. Här ingår hon i teamet kring BackUpp-projektet som kom till i avsikt att förbättra omhändertagandet ute på vårdcentralerna, inom Region Skånes upptagningsområde, av patienter med ländryggbesvär. Målet är att nå fram till ett effektivare och mer samordnat arbetssätt. Sara Janssons del i uppdraget är att se över Försäkringskassans ansvarsområde.

– För Försäkringskassans del handlar det bland annat om att kommunicera  hur regelverket ser ut, säger Sara Jansson. Jag tycker inte Försäkringskassan varit dålig på att nå ut med information tidigare, men vi vill gärna öka samarbetet med vården.

Förhoppningen är att BackUpp-projektet leder till ett smidigare omhändertagande av personer med ländryggsproblem än vad som är fallet idag. Att patienter får rätt vård tidigare och att alla får ett bra omhändertagande.

– Jämlikhetsaspekten är viktig, det är en demokratifråga att alla får rätt ersättning, till exempel.

Sara Janssons bakgrund är statsvetarens som under några år varit verksam på Försäkringskassan med att bedöma rätten till sjukpenning och sjukersättning samt behovet av samordnad rehabilitering med exempelvis vården, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

–  Jag tyckte det var viktigt att deltaga i BackUpp. Försäkringskassan samarbetar redan på olika sätt med vården och även med Arbetsförmedlingen, men bra kan bli bättre!

Genom bland annat en fördjupad insikt om alternativa ersättningsslag till sjukpenning,  tidsgränser i rehabiliteringskedjan samt hur man fyller i läkarintygen på ett bättre sätt kan vården bättre planera för patientens rehabilitering, är det tänkt. Även medicinska aspekter av detta ingår i projektet. BackUpp-projektet har därför till hjälp tagit fram en metodpärm och ett flödesschema samt har även utbildat personal på ett antal vårdcentraler. Nu har projektet gått vidare i fas 2.0 där metodiken på frivillig bas införs i större skala inom Region Skåne.

– Det är också ännu för tidigt att göra en utvärdering, men syftet är att mäta vad som hänt inom olika delar av projektet. Blir det bra resultat då projektet utvärderas kan förslaget  bli att införa arbetssättet som standard, säger Sara Jansson som själv är nöjd med att hon gav sig in i det:

– Det har varit spännande, jag har fått en betydligt bättre inblick i hur vården fungerar!  Och genom Försäkringskassans medverkan i det här projektet har bitar sammanförts vilka tidigare inte varit sammanförda när det gäller patientomhändertagande.

Det viktigaste, menar Sara Jansson, är att regler tillämpas lika:

– Att alla får samma möjligheter måste vara i fokus.

Och om kritiken som ibland släpps fram i massmedia mot Försäkringskassan tycker Sara Jansson så här:

– Ibland har man tappat bort perspektivet att det är politikerna som stiftar de lagar Försäkringskassan har att tillämpa. Problemen bör lyftas dit där de hör hemma.

Sara Jansson har ett eget delprojekt i BackUpp 2.0 och det är att undersöka hur det i dag står till med arbetssätt och samarbete mellan Försäkringskassan och primärvården avseende ryggpatienter.

– Vad fungerar och vad fungerar inte i samarbetet och vad finns det för önskemål inför framtiden. Min rapport ska vara klar i sommar och komma BackUpp 2.0 till godo.

Läs mer om:
BackUpp 2.0
MORSE

30 mars 2011
Text och bild: Anna-Mi Wendel

Kommentera