Steloperation ifrågasätts i ny forskning om förträngningar i ryggradskanalen

Förträngningar i ryggradskanalen är en vanlig åkomma bland den äldre befolkningen, man räknar med att var femte person över 60 år kan uppvisa detta symtom. Inte sällan inträffar detta tillsammans med en förskjutning mellan två kotor, så kallad kotglidning. Sambanden mellan diagnos och upplevd smärta är dock oklara i likhet med svaret på frågan vad som är rätt behandling för den enskilde patienten. Men nu läggs en doktorsavhandling i ortopedi vid Lunds universitet fram av Freyr Gauti Sigmundsson som visar på vägar till ökad kunskap och bättre vård.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Steloperation ifrågasätts i ny forskning om förträngningar i ryggradskanalen

Så fick barn med CP ett bättre liv

För patienter med cerebral pares, CP, har uppföljningsprogrammet CPUP betytt ett bättre liv. Verksamheten som kan se tillbaka på 20 framgångsrika år går nu vidare med nya utvecklingsprojekt.

smallgunnar1-Vi kan se att det finns stora regionala skillnader när det gäller att operera barn med CP som har skolios. Och andelen barn som opereras med senförlängningar varierar med 50 procent mellan olika landsting. Dessa skillnader skall nu analyseras så vi kan skapa bättre kunskapsbaserade vårdprogram, säger Gunnar Hägglund professor i barnortopedi vid Lunds universitet och registeransvarig för CPUP.
Läs intervjun med Gunnar Hägglund här.

 

 

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Så fick barn med CP ett bättre liv

Nya fakta för vård och enskild från Svenska knäprotesregistret

Patientrapporterade resultat av sjukvårdens behandlingar och åtgärder har alltmera uppmärksammats de senaste åren, både nationellt och internationellt, skriver Svenska knäprotesregistret i Årsrapport 2014. Självt fyller registret 40 år nästa år och kan se tillbaka på en framgångsrik verksamhet sedan starten. Genom registrets tillkomst förbättrades operationsmöjligheterna för patienterna. Läkarna fick tillgång till en ständigt växande kunskapsbank vid val av implantat och operationstekniker. Antalet protesoperationer växte också obrutet sedan 1975 för att nu ha stannat av något.

skar_logo
Landets alla kliniker som rutinmässigt utför knäprotesoperationer, 74 stycken, rapporterar till registret som tillhandahåller statistik i sin årsrapport bland annat. På hemsidan www.knee.se kan professionen hämta mer data medan det för patienter har öppnats en ny tjänst: gangbar.se Här finns all information för dig som ska genomgå eller har genomgått en knäprotesoperation.
Årsrapporten berättar om registrets utveckling, förklarar hur ledsparande kirurgi går till och ger många ingångar för fortsatta studier i ämnet.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Nya fakta för vård och enskild från Svenska knäprotesregistret

Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod

Ben har en unik förmåga att läka efter skada och bilda ny frisk vävnad. Ibland fungerar dock inte läkningen på ett bra sätt utan dött ben bryts ner snabbare än vad nytt starkt ben hinner bildas. Sker detta vid en led kan det ge svåra följder av ledsvikt, artros, vilket medför smärta och nersatt funktion. Resultatet blir ofta operation och ledprotes.
Jan Juréus, nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet, har framgångsrikt sökt efter en lösning på problemet. Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod

Starkare ben med skolgympa varje dag

Skolbarn som har gymnastik varje dag får starkare ben än de som har den vanliga mängden skolgymnastik 1-2 gånger i veckan. Ökningen av skolgymnastik utgör heller inte någon fara för fler benbrott.

Det här konstaterar Fredrik Detter i sin doktorsavhandling i ortopedi som lades fram vid Lunds universitet den 1 oktober 2014. Läs mer här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Starkare ben med skolgympa varje dag

Ny forskning kan förbättra läkningen av svåra benbrott

Ett benbrott av tio uppvisar någon form av läkningsstörning med fördröjd eller utebliven läkning. En oläkt fraktur är ett handikapp för den drabbade och en belastning för samhället och sjukvården. Per Bosemark, nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet, har undersökt metoder för att förbättra läkningen av svårläkta benbrott.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ny forskning kan förbättra läkningen av svåra benbrott

Så mycket kostar rörelseorganens sjukdomar samhället

”Rörelseorganens sjukdomar är bland de största folksjukdomarna runt om i världen.
I Sverige är rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och
sjukfrånvaro och detta ger i sin tur upphov till stora samhällsekonomiska kostnader.
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Alliansen för
Rörelseorganens sjukdomar och Reumatikerförbundet gjort denna studie över
samhällets kostnader för rörelseorganens sjukdomar.
Med hjälp av svenska data och skattningar baserade på publicerade studier har författaren beräknat kostnader både i sjukvården och som produktivitetsförluster på grund av rörelseorganens sjukdomar
för år 2012.”
Det skriver Ulf Persson, professor i hälsoekonomi vid Lunds universitet, i förordet till nationalekonomen  Ida Ahlbergs rapport Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012.

Rapporten går igenom de vanligaste förekommande besvär och sjukdomar som kan förekomma i rörelseorganen och sätter på olika sätt dessa i relation till samhällsekonomin. Nästan en miljon människor i Sverige från 16 år och uppåt har någon form av sjukdom i rörelseorganen. Vad det betyder i direkta och indirekta kostnader för den enskilde, sjukvården och samhället i övrigt ger författaren en inträngande redogörelse av. Totalt sett rör det sig för år 2012 om drygt 100 miljarder kronor.

Behjälplig för rapportens färdigställande har varit en arbetsgrupp med bland annat följande deltagande forskare inom ortopedi vid Lunds universitet: professor Lars Lidgren och docenterna Ann Bremander och
Annette W Dahl.

Läs rapporten här.

 

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Så mycket kostar rörelseorganens sjukdomar samhället

Intresserad av Statistical reviewing?

Jonas Ranstam, adjungerad professor i medicinsk statistik vid Lunds universitet och statistical reviewer för en rad tidskrifter som The Lancet, British Journal of Surgery, Osteoarthritis and Cartilage, Acta Orthopaedica, Endoscopy, etc., planerar en seminarieserie om statistical reviewing: Vad behövs medicinsk statistik till? Kan man lita på fynden i publicerade rapporter? Vad är viktigt att veta om kliniska prövningar? Vilka slutsatser kan man dra från observationella studier? Hur tillförlitliga är resultat från laboratorieförsök? Varför blir vissa manus refuserade? Hur skriver man för att få sitt manus accepterat?

Planen är att i höst, 2014, under ett lunchmöte i månaden i Lund vid Lunds universitet, i en liten grupp diskutera statistikproblem i vetenskapliga publikationer från olika områden. Alla intresserade är välkomna oavsett bakgrund. Intresseanmälan skickas till jonas.ranstam@med.lu.se.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Intresserad av Statistical reviewing?

Ortopedisk forskning vid Lunds universitet visas upp på nordiskt möte

Lundaforskare är välrepresenterade på det fjärde nordiska mötet om proteoglykaner som nu pågår vid Lunds universitet i Lund. Några återfinns inom ortopedin och vi frågade vad de ska hålla föredrag om.

Proteoglykaner hör hemma inom biokemin och är en sorts proteiner som på grund av sin uppbyggnad kan dra till sig vatten och bilda gel. De påträffas därför i kroppens ledbrosk där det är viktigt med stötdämpande materiel. Ett exempel på proteoglykaner är aggrekan och om detta håller André Struglics, forskare vid avdelningen för ortopedi, Lunds universitet ett föredrag om:

– Föredraget kommer att behandla hur broskproteinet aggrekan bryts ner vid ledskada och artros, säger André Struglics.

Det handlar här om vilka enzymer som bryter ner aggrekan, och hur olika fragment av sönderbrutet aggrekan kan upptäckas i brosk, ledvätska och blod. André Struglics berättar även om hur dessa aggrekanfragment är relaterade till olika sorters knäskador som exempelvis korsbandsskador.

-Jag har tidigare forskat om proteoglykaner, säger Uwe Rauch, docent i kärlväggsbiologi vid Lunds universitet, och jag tror mina resultat kan vara intressanta för andra proteoglykan-forskare.

Uwe Rauch eget föredrag heter Proteoglycan immunohistochemistry in atherosclerotic plaques.

Patrik Önnerfjord, forskare inom molekylär skelettbiologi vid Lunds universitet, kommer att behandla hur mass-spektrometri kan användas för forskning inom matrixbiologi såsom karaktärisering av protein-sammansättning i olika typer av brosk samt identifiering av möjliga biomarkörer vid ledsjukdom.

– Nedbrytning av specifika broskproteiner kan följas med mass-spektrometri och ge ny kunskap om tidiga sjukdomsförlopp, säger Patrik Önnerfjord.

Mer om just Patrik Önnerfjords forskning och hur mass-spektrometri fungerar kan du läsa här.  

Det nordiska forskarmötet om proteoglykaner i Lund samlar ett hundratal deltagare och pågår i två dagar, 26-27 augusti 2014, på BMC, centret för biomedicinsk forskning vid Lunds universitet.


Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ortopedisk forskning vid Lunds universitet visas upp på nordiskt möte

Litauen hedrar tre lundaortopeder

trehedersknyfflar

Tre ortopeder vid verksamhetsområde ortopedi på Skånes universitetssjukhus i Lund, från vänster: professorerna Lars Lidgren och Hans Wingstrand samt med. dr Otto Robertsson blev den 25 april i år hedersledamöter i Litauiska Ortopediska och Traumatologiska Föreningen vid dess årsmöte i Kaunas, Litauen.
De tre har via mångåriga kontakter med litauiska kollegor bidragit till utvecklingen av ortopedisk klinik, forskning och kvalitetsarbete i Litauen.

Sarunas Tarasevicius, som 2009 disputerade i Lund med Hans Wingstrand som handledare och nu är ordförande i den litauiska föreningen, ledde mötet. Årsmötet besöktes av 560 deltagare, att jämföra med 1991, året efter Litauens självständighetsförklaring, då 25 kollegor deltog i årsmötet i Klaipeda.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Litauen hedrar tre lundaortopeder